สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ดจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 15/2564

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 15/2564 เรื่อง ร่างคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่องการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสูงของจังหวัดชัยภูมิ และเรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจาก “พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด” “พื้นที่ควบคุมสูงสุด” “พื้นที่อื่น” และเรื่องการขออนุญาตจัดงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 7 งาน/กิจกรรม โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดัยภูมิ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพญาแล ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ