กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

6 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  จัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ โดยใช้โครงงานคุณธรรม ให้แก่นักเรียน

โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดค่ายฯ นางรติมา ปฏษฎางคเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา กล่าวรายงาน เพื่อเป็นหลักประกันให้ชุมชนได้มั่นใจว่าโรงเรียนที่บุตรหลานเข้าเรียน มีคุณภาพจัดการศึกษาให้เยาวชนมีความรู้ ความสามารถเป็น คนดี คนเก่ง และมีความสุข  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

 

ณรงค์  ศรีตาบุตร/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน