สพม.35 พัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 4 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กัซซัน พาโนรามา กอล์ฟ คลับ จังหวัดลำพูน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มพูนความรู้ บทบาท หน้าที่ เจตคติ คุณลักษณะ และทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม

ลัญจกร ผลวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/ภาพ-รายงาน