สพป.มุกดาหาร ร่วมรับการตรวจราชการของรักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายธฤติ ประสานสอน) เขตตรวจราชการที่ ๑๑

นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ ดร.วรกัญญาพิไล  แกระหัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมรับมอบนโยบายการตรวจราชการเพื่อการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของรักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธฤติ ประสานสอน) เขตตรวจราชการที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร