สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อฟังคำชี้แจงการจัดสอบ “โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวสุมาลี กุงไธสง นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว นางสาวศรวิษฐา สุระวรรณะ ศึกษานิเทศก์ และนายบัญญัติ มะโนมัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังการประชุมชี้แจงการจัดสอบ “โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓