ประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  นายสังคม ช่างเงิน พนักงานบริหารหนี้ จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงราย และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม ณ ห้องดอยตอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว