การประชุมชี้แจงการดำเนินงานและทิศทางของโครงการคอนเน็กซ์อีดี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสมพร สุขอร่าม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  และนางกุหลาบ ฮ่องลึก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานและทิศทางของโครงการคอนเน็กซ์อีดี สำหรับคณะทำงาน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว