รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  นายนพดล  ตลับแก้ว  นางพรพนา  บัวอินทร์  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching  Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัด สพฐ. โดยมีนายสมพร  พิลาสันต์  ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 เป็นประธาน  และนายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นกรรมการและเลขานุการ  หลังจากผู้เข้ารับการประเมินนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching  Team) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ณ  หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1