สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมการประชุมชี้แจงการรับสมัครและจัดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงการรับสมัครและจัดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สำนักงานบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ผ่านทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ระยอง เขต ๒