ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง สพป.สกลนคร เขต 2

เมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2564  นายอนุกูล  ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายสำราญ  ศรีจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการ ออกติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง  โดยมีผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายที่  10 เข้าร่วมรับฟังนโยบายและข้อราชการ พร้อมรายงานข้อมูลการบริหารงานใสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร นักเรียนในสังกัด ….. ผอ.รังสรรค์/ภาพ/ชุลีพร/ข่าว