สหวิทยเขตนเรศวร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานสู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนางานสู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ และบรรยายพิเศษหัวข้อ “สพม.39 พัฒนาวิถีใหม่ ได้วิถีคุณภาพ” จัดโดย สหวิทยเขตนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานสู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับกรอบรมได้รับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผู้ข้ารับการอบรมมีระบบบริหารงานที่มีมาตรฐานสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากโรงเรียนในสหวิทยเขตนเรศวร จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม โรงเรียนท่าทองพิทยาคม และโรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” รวมทั้งสิ้น 70 คน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้