สพป.สมุทรสาคร – ประชุมออนไลน์ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet เพื่อนิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid19) ในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมด้วย นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสหวิทยาเขตมหาชัย สหวิทยาเขตท่าฉลอม สหวิทยาเขตบ้านบ่อ และสหวิทยาเขตบัณฑูรสิงห์ เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์