เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย อนุโมทนากถา “บริหาร บริบาล บริการ บริสุทธิ์” โรงเรียนในสังกัด สพป.ชร 1

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่พันตรี สุรเดช รอดจินดา ประธานคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ประถมศึกษา ขนาดเล็ก กลุ่มจังหวัดที่ 8 พร้อมคณะ ประเมินผลเพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับรางวัลพระราชทาน มีนายสุทธิพงษ์ ทะระมา ผอ.ร.ร.บ้านสันกลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมคณะครู นักเรียน และสมาคมผู้ปกครองนำเสนอผลงาน และแสดงนิทรรศการข้อมูลการมีส่วนร่วมของผลการจัดการศึกษาของคุณภาพเด็ก การบริหารหลักสูตร การบริหารจัดการ และการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยได้รับความเมตตาพระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1และกลุ่ม ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพป.ชร 1 ร่วมให้กำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านสันกลาง ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

ในโอกาสดังกล่าว พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ได้อนุโมทนากถา เพื่อให้กำลังใจกับผู้มาร่วมงานตอนหนึ่งว่า โรงเรียนที่ดีต้องมีความพร้อมในเรื่อง “บริหาร บริบาล บริการ บริสุทธิ์” เพื่อบ่มเพาะให้เยาวชนของชาติต่อไป

ในช่วงเวลาเดียวกันนายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ประธานคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล) ขนาดเล็ก กลุ่มจังหวัดที่ 8 พร้อมคณะ ประเมินผลเพื่อคัดเลือกโรงเรียนบ้านปางคึก รับรางวัลพระราชทาน มีนางอัจฉราภรณ์ บัวนวล ผอ.ร.ร.บ้านปางคึก คณะสงฆ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนำเสนอผลงาน และแสดงนิทรรศการข้อมูลการมีส่วนร่วมของผลการจัดการศึกษาของคุณภาพเด็ก การบริหารหลักสูตร การบริหารจัดการ และการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยมี ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และกลุ่ม ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพป.ชร 1 ร่วมให้กำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านปางคึก ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย

ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดเผยว่า “การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานในปีนี้ มีโรงรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ร.ร.บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ร.ร.อนุบาลดงมหาวัน ร.ร.บ้านสันกลาง และร.ร.บ้านปางคึก เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงราย เพื่อเข้ารับพิจารณารับรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจในครั้งนี้ และจะเป็นศักดิ์ศรีของโรงเรียนของชุมชนในความดีชื่อเสียงเกียรติยศ ความภาคภูมิใจ ที่สำคัญจะเป็นการกระตุ้นให้มีพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดในโรงเรียนทุกแห่งให้เกิดโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตามนโนบายของ สพฐ. อีกทั้งให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ชุมชน สังคมต่อไป