ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมประชุมดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายยงยุทธ มะนัส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายเทวศักดิ์ สุมาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยมีนายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชาญ คำป้อง รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผอ.สมพ.ร้อยเอ็ด และรอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพลาญชัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ภาพการประชุม จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง