สพป.สมุทรสาคร – ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

ตามที่ นางสาวเจริญธรรม หนูนาค รองเลขา ก.ค.ศ. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อประชุมชี้แจงการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และรับฟังการนำเสนอการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเสมาสาคร ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จึงได้มอบหมายให้ นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑) โรงเรียนวัดชัยมงคล ๒) โรงเรียนทำนบแพ้ว ๓) โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง ๔) โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก ๕) โรงเรียนบ้านเจริญสุข ๖) โรงเรียนบ้านวังจรเข้ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเสมาสาคร ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร