สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 ประชุม Conference เตรียมความพร้อม ผอ.ร.ร. รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดประชุมทางไกล Conference ผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี โดยนายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 และคณะวิทยากรให้ความรู้ ได้แก่
• การนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติในโรงเรียน โดยนายบุญธรรม เหล่าบ้านเหนือ
• หลักการครองตน ครองคน ครองงาน โดยนายสมพร สุขสีดา
• ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา โดยนายกาญจน์บัณฑิต โชติขันธ์
• แนวทางการประเมินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ตัวชี้วัดที่ 1-5 โดยนายสันติภพ โชติขันธ์
• แนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ตัวชี้วัดที่ 6-10 โดยนายชนัฐพงศ์ ซื่อสัตย์
ณ ศูนย์บริการสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2