ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลแบบสำรวจ”การป้องกันตัวและความคิดเห็นของประชาชนไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 ระลอกใหม่”

แบบสำรวจ”การป้องกันตัวและความคิดเห็นของประชาชนไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 ระลอกใหม่” ผู้สนใจสามารถเข้าไปกรอกแบบสำรวจได้ที่ แบบสำรวจข้อมูลโควิท-19