สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 10.00 น. ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2564  โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ  อาทิ  การจัดทำแผนการนิเทศฯ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,  การจัดทำคู่มือการนิเทศฯ  ครบภารกิจหลัก  4  ด้าน คือ ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารทั่วไป,  การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครบภารกิจหลัก 4 ด้าน, การสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครบภารกิจหลัก 4 ด้าน,  การจัดทำตัวชี้วัด 3Q  และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2