ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ตรวจเยี่ยมและขับเคลื่อนโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

เมื่อวันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  นายอนุกูล  ทองนุ้ย   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย อินทธิวงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการ ออกติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ และโรงเรียนบ้านทรายมูลหนองกุงทรายศรี  โดยมีผู้บริหารในศูนย์เครือข่าย  ที่ ๑๖   เข้าร่วมรับฟังนโยบายและข้อราชการ พร้อมรายงานข้อมูล  เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ   เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และเยี่ยมชมกิจกรรมของนักเรียน    อิสระ/ภาพ/ข่าว