เชิญชวนนักเรียนส่งคลิปเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์

หนัง ศธ 04001/594
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนส่งคลิปเข้ารวมประกวดสุนทรพจน์

รายละเอียดและแบบฟอร์มดังไฟล์แนบ รายละเอียดเชิญชวนนักเรียนส่งคลิปเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์