สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ เพื่อส่งรายชื่อเข้าพิจารณาในระดับจังหวัด

วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2561 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) โรงเรียนในสังกัด จากทุกตำบล ๆ ละ 1 โรงเรียน ครบทุก  6 อำเภอ รวม 33 โรงเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) เป็นนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบ มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์รวมหรือแหล่งเรียนรู้ของชุมชน สร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย นายอำเภอ ผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ผอ.กศน/ผู้แทน ประธานเครือข่ายโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อจัดส่งผลให้ ศธจ.พิจารณาเห็นชอบในระดับจังหวัดต่อไป