สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร. ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต โดยมีนางสาวสุรางค์ อาจณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และผู้เข้ารับการอบรม ร่วมในพิธีเปิดการอบรม และรับความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งการจัดการอบรม ได้จัดขึ้นตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม คือ ครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จำนวน 136 คน ได้แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น คือ
รุ่นที่ 1 จัดอบรมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครูบรรณารักษ์ หรือครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมรักการอ่าน ในอำเภอเมือง และอำเภอยะหริ่ง รุ่นที่ 2 จัดอบรมวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครูในอำเภอหนองจิก และอำเภอปะนาเระ และได้รับความอนุเคราะห์จากนายอุทัย พรหมภักดี วิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรม ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1