สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษากับสถาบันการอาชีวศึกษา

วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. โดยนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นายมหิศร ปัตนราษฎร์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี และผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดปัตตานี จำนวน 6 สถาบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษากับสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งการจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษากับสถาบันการอาชีวศึกษานี้ ได้จัดขึ้นตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจัดทำบันทึกประกอบด้วย ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จำนวน 17 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ, โรงเรียนเมืองปัตตานี, โรงเรียนบ้านคาโต, โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก, โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ, โรงเรียนบ้านบางมะรวด, โรงเรียนบ้านบูดี, โรงเรียนบ้านฝาง, โรงเรียนบ้านมะปริง, โรงเรียนบ้านหนองแรต, โรงเรียนบ้านบากง, โรงเรียนบ้านตาหมน, โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง, โรงเรียนบ้านน้ำดำ, โรงเรียนบ้านบางทัน, โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ และโรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ กับประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี และผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดปัตตานี จำนวน 6 สถาบัน ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี, วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี, วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี, วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี, วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี และวิทยาลัยการอาชีพสายบุรี เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จำนวน 17 โรงเรียนกับสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี จำนวน 6 สถาบัน เพิ่มโอกาสและส่งเสริมการมีงานทำโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลตามความถนัด และความสนใจของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสนใจการเรียนสายวิชาชีพ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพ นำไปสู่การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพในอนาคตของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม