สพป.หนองคาย เขต 1 นิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน ระยะที่ 3 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมืองหนองคาย 1

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจเยี่ยม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน ระยะที่ 3 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมืองหนองคาย 1 ปีการศึกษา 2563  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดำเนินการต่อเนื่องตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 โดยใช้ 5A&P Model สู่คุณภาพ 5Q ด้วยกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วมกับโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คุณภาพสถานศึกษา รวมถึงพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่การพัฒนาผู้เรียน ณ โรงเรียนบ้านหนาด “คุรุราษฎรษ์อุทิศ” อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย