สพม.35 ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยการสนับสนุนจากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดลำปาง และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จัดการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมพัฒนวิท โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เพื่อส่งเสริมการพัฒนานักเรียนควบคู่กันทั้งมิติวิชาการ และมิติวิชาชีพผ่านการบวนการแนะแนวอาชีพ รวมถึงการศึกษาต่อ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทุกโรง และผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูนเข้าร่วมการประชุม โดยนายประจักษ์  สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานการประชุม

ลัญจกร  ผลวัฒนะ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/รายงาน-ภาพ