สพป.สมุทรสาคร – การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ระหว่างวันที่ ๘– ๑๑ กุมภาพัธ์ ๒๕๖๔ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ตามนโบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน