โรงเรียนบ้านเหล่าหมีอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ Google Apps for Education

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้านเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความจำเป็นในรูปแบบการจัดการศึกษาซึ่งต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้ Google Apps for Education จึงมีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับเด็กนักเรียนได้ตลอดเวลาที่นักเรียนต้องการการเรียนรู้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเหล่าหมี และโรงเรียนอื่นที่สนใจ รวมทั้งสิ้น ๔๐ คน