การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และคณะ ร่วมให้ข้อมูลการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานตรวจติดตาม ณ ห้องประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  อำเภอมือง  จังหวัดพะเยา/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว