ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบาย 3 สร้าง 3 เสริม สู่ความยั่งยืน

เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันนี้ เวลา 09.20 น.(16 กุมภาพันธ์ 2564) นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 โรง คือ โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง และโรงเรียนวัดควนแร่  อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู และติดตามดูการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนตามนโยบาย 3 สร้าง 3 เสริม สู่ความยั่งยืน และมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19 อีกทั้งดูสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และเยี่ยมชั้นเรียน…..ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวได้ดำเนินการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี พร้อมให้แนวคิดในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย 3 สร้าง 3 เสริม สู่ความยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ……………………………………………………………

นางสาวสมใจ บุญเผือก นักประชาสัมพันธ์ : รายงาน