เปิดโหงวเฮ้งโรงเรียนให้มีชีวิตชีวาส่งผลต่อการเรียนรู้❤️

🌺การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในยุคของ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) คนปัจจุบัน “วิถี ใหม่ วิถีคุณภาพ มีพื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน” การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ในด้านความปลอดภัย จึงเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของ สพฐ. ในด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ ประกอบกับทิศทางการพัฒนาภายใต้การกำหนดวิสัยทัศน์ของพ่อเมืองเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มุ่งสู่เมืองแห่งความสุข ที่ปลอดภัย สะอาด และน่ายล
🌻จึงเป็นโจทย์ท้าทายให้ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้กำหนดเป้าหมายและนำสู่สนามรบคือสถานศึกษา จำนวน 102 โรงเรียนในสังกัด จึงได้ค้นพบกับโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีศักยภาพให้สถานศึกษามีความ “น่าประทับใจ ตื่นตา ชื่นใจ” คือโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย โดยนางประทับใจ ลครพล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนำพาทีมงานทุกภาคส่วน ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนที่ย้อนแย้งกับงบประมาณที่ต้องใช้อย่างรัดตัว จึงจะขอหยิบยกมาเพื่อชื่นชมและให้กำลัง เป็นแบบอย่างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนาสร้างแรงบันดาลให้กับทุกโรงเรียน และบอกเล่าเรื่องราวนี้ให้กับผู้ใหญ่ใจดีได้รับรู้
🌾โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย บนพื้นที่ 12 ไร่ ในเขตอำเภอเวียงชัย ครูประจำการและอัตราจ้าง 17 คน รวมผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งเกือบเป็นโรงเรียนที่มีครูหญิงล้วนเพราะมีครูผู้ชายเพียง 1 คน ที่ต้องร่วมกันสอนเด็กนักเรียนตาดำดำ จำนวน 221 คน แค่เวลาจัดการเรียนการสอน และหน้าที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ในแต่ละวันก็มือไม้ก็พันกันจนไม่สามารถทำอย่างอื่นได้ แต่ด้วยหัวใจเดียวกันและเห็นโรงเรียนเป็นเหมือนบ้าน จึงทำให้ผู้บริหารและครูร่วมกันใช้เวลาว่างที่มีให้เป็นประโยชน์ ระดมแรงคนละสองมือของทุกคนช่วยกัน ระดมทุน ระดมทรัพยากรสรรหาดอกไม้หลากสีสัน ไม้ประดับที่มีอยู่ที่บ้าน และหาซื้อของมารวมกัน แล้วชวนนักเรียนในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในบางโอกาส สอดคล้องแนวคิดสำคัญในศตวรรษที่ 21 เรื่องของจิตสำนึกต่อโลกและมอบความรับผิดชอบเล็กๆให้กับเด็กแลกกับความมีวินัยความรับผิดชอบเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ สิ่งไหนที่เกินแรงเมื่อชาวบ้านร้านตลาด ผู้ปกครอง ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้รู้ได้เห็นต่างเข้ามาช่วยกันคนละไม้ละมือ
🌱วันนี้จึงเป็นการเปิดโหงวเฮ้ง “โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย “ให้มีชีวิต เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม นำวิชาการ เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งกายภาพในโรงเรียนให้เกิดความสุขแก่ผู้เรียน ใครเห็นใครก็ชื่นชมและอยากเข้ามาร่วมสนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนให้ก้าวไกลไปยิ่งขึ้น”