ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารอำเภอบางคล้า และอำเภอราชสาส์น

วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเพื่อพบปะมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้นย้ำ ๓ นโยบายหลัก ดังนี้ ๑) ด้านโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน  ๒) ด้านคุณภาพการศึกษา ๓) ด้านคุณธรรม ในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  โดยจะดำเนินงานร่วมกับเขตคุณภาพการศึกษาเป็นฐานในการบริหารจัดการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารอำเภอบางคล้า และอำเภอคลองเขื่อน นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ว่าที่ร้อยโทศุภวัชร ชำนาญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  นายภควัต ตลับเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพัชยา  ซือมงกง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ โดยมีนายศุภชัย เฑียรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสวน ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๗ อำเภอบางคล้า กล่าวต้อนรับ และนางสาวขวัญศิริ บุญสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ พร้อมคณะข้าราชการครูร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์