สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพงานตามภารกิจ 4 งานของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 พร้อมด้วย ดร.พงกะพรรณ ตะกลมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.หนองคาย เขต 1 และคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพงานตามภารกิจ 4 งานของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 โดยใช้ 5A&P Model สู่คุณภาพ 5Q ด้วยกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วมกับโรงเรียน โดยเป็นการให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการพัฒนาเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมืองหนองคาย ที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย