สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านวินัยและการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุในสถานศึกษา”

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านวินัยและการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุในสถานศึกษา” โดยมีนางยุพดี เอกบัว ผอ.โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ กล่าวรายงาน วัตถุ ประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ บริหารงานตามภารกิจครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณด้าน บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารงานงบประมาณอย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนการศึกษาในการยกระดับ คุณภาพการศึกษาต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มแก่น ราชภูมิ ครูและบุคคลากรทางการศึกษา จำนวน 23 โรงเรียน คณะวิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำโดยดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ได้รับเกียรติจากนายธิติวุฒิ นาคุณทรง,ดร พิสิษฐ์ คงผดุง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3, ผอ.กลุ่ม ร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอาคารโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3