สพฐ. รับมอบหนังสือ “แนวพระราชดำริการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” และหนังสือภาพวาดประเทศไทยในฝัน จากสภาพัฒน์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับมอบหนังสือ “แนวพระราชดำริการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” และหนังสือภาพวาดประเทศไทยในฝัน จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีนายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง ที่ปรึกษาสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นตัวแทนส่งมอบ พร้อมด้วยนายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และนางสาวสุชาดา สภาพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องปฏิบัติงาน รองเลขาธิการ กพฐ. อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำหนังสือ “แนวพระราชดำริการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พสกนิกรชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเผยแพร่ให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยหนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักการทรงงาน แนวพระราชดำริ ทฤษฎีในการพัฒนาประเทศ และการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงบทสัมภาษณ์ผู้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท และประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากแนวพระราชดำริของพระองค์ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป

“ในโอกาสนี้ สศช. ได้มอบหนังสือ “แนวพระราชดำริการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” จำนวน 1,200 เล่ม และหนังสือภาพวาดประเทศไทยในฝัน จำนวน 750 เล่ม ให้กับห้องสมุดของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. เพื่อใช้ประโยชน์และร่วมเผยแพร่เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการทรงงาน แนวทางพระราชดำริ และทฤษฎีในการพัฒนาประเทศของพระองค์ และน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ สพฐ. มีความยินดีและขอบคุณ สศช. เป็นอย่างสูงที่ได้มอบหนังสือที่ทรงคุณค่าให้กับโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงภารกิจที่ทรงคุณค่าของพระองค์ พร้อมทั้งเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ในเรื่องดังกล่าว โดย สพฐ. จะดำเนินการจัดส่งให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ ต่อไป” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน