การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2564

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม/มัธยมศึกษา ในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และผู้เกี่ยวข้อง ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 ร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ในฐานะประธานกลุ่มการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 7 ( Cluster 7 ) เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมบานบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1