ตลาดนัดพอเพียงโรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ สพป.นศ.2

ตลาดนัดพอเพียงโรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ สพป.นศ.2

..**17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายอัมพร ภาระพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานพิธีเปิดตลาดนัดพอเพียงโรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

..**นายประภาส  สวนกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ กล่าวว่า  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนของนักเรียน ให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนหารายได้ระหว่างเรียนและเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน โดยโรงเรียนกำหนดจัดตลาดนัดพอเพียงของโรงเรียนทุกวันพุธที่ 1 และวันพุธที่ 3 ของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. มีการจำหน่ายผลผลิตจากงานเกษตรของนักเรียน ผู้ปกครองในชุมชนจำหน่ายผัก ผลไม้ อาหารสด อาหารแห้ง ตามสภาพในชุมชนที่ร่วมปลูกและแปรรูปผลิตผลจากการประกอบอาชีพ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป