สพป.นครพนม เขต ๑ ต้อนรับผู้ตรวจราชการ ศธ. เขตตรวจราชการที่ ๑๑

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล อำเภอธาตุพนม นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายมงคล รุณธาตุ, นายนรงณ์ เห็นหลอด, ดร.นฤมล สุภาทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นางสุพร เจียร์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครพนม เขต ๑ และบุคลากร สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๑ ในโอกาสลงพื้นที่ดำเนินงานบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครพนม ประเด็นการพัฒนาและเน้นศักยภาพโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล สพป.นครพนม เขต ๑ ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่อง โดยมี นางเปรมฤดี พลเชียงขวาง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ในการนี้ ผู้ตรวจราชการได้เยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานของนักเรียน เป็นโรงเรียนในเครือข่ายนาถ่อนโพนแพง นำมาเสนอ ได้แก่ โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล, บ้านโพนแพง, บ้านดงยอ, บ้านดงป่ายูง, บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์, บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร, บ้านหนองหญ้าม้า และบ้านห้วยทราย  และชุมชนได้นำผลิตภัณฑ์ของขุมชนมาร่วมแสดงด้วย และขอขอบคุณคณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอธาตุพนม ที่มาร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการในครั้งนี้