สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ร่วมบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น4
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์