15 กพ. 2564 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษาเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
และประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา การกำหนดและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน
จัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พร้อมทั้งการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศให้มีมาตรฐานและ
สู่มาตรฐานสากล โดย ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และ นายไพฑูรย์
จารุสาร ผอ.สมป เวทีเสวนาในหัวข้อ “กว่าจะได้มาซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา” และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาและมาตรฐานตัวชี้วัด
360 องศา ณ ห้องประชุม โรงแรม Grand Howard Hotel กรุงเทพมหานคร