สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นิเทศติดตามการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวสุมาลี กุงไธสง ศึกษานิเทศก์ ได้ออกนิเทศติดตาม การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวสุมาลี กุงไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ออกนิเทศติดตามการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้สอบถาม ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อที่จะได้ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นำไปแก้ไข ปรับปรุง หรือประสานบุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อำนวยความสะดวกให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนให้มากที่สุด โดยมี นายสุพรมแดน ประทุมเมศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล คณะผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ