ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบะฮี สพป.สกลนคร เขต 2

เมื่อวันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  นายอนุกูล  ทองนุ้ย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการ ออกติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร  โดยมีผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายที่  ๕   เข้าร่วมรับฟังนโยบายพร้อมรายงานข้อมูลของสถานศึกษาและข้อมูลทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ   เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน     อิสระ/ภาพ/ข่าว