รร.เชียงดาววิทยาคม รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ระดับประเทศ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563 โดยมี นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการ สพม.เขต 37 เป็นประธานกรรมการการประเมิน และคณะกรรมการประกอบด้วย นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการ สพม. 37 นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.37 นางสาวมณฑารพ กาศเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.37 นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 นางแสงหล้า สุดใจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.แพร่ เขต 2 และนางวราลักษณ์ แสงด้วง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.37 เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมี ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ในการนี้ได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดป่าธาราภิรมย์ กล่าวสัมโมทนียกถา นายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน และจ่าสิบเอกประพันธ์ หมู่ทา กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรมการประเมินสถานศึกษาฯ ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ภาพ/ข่าว:ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม