สมัครผู้แทนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)สังกัด สพฐ.เข้าร่วมประชุมใหญ่ผูัแทนสมาชิก กบข.ประจำปี 2564

ขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก กบข.สังกัด สพฐ.ได้รับทราบ หากมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม
ขอให้กรอกรายละเอียดตามแบบแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564 ดังไฟล์แนบนี้
ส่งมาที่ E-mail : gpf.obec.@gmail.com  ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมต่อไป
รายละเอียดดังไฟล์แนบนี้ รายละเอียดการสมัครผู้แทนสมาชิกกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ( กบข.)ในสังกัด สพฐ.ประจำปี 2564