โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ รับการประเมินสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้คณะกรรมการ คัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ ลงพื้นที่คัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ของโรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีว่าที่ ร้อยตรีสุรพงศ์ กาบวัง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ส่วนราชการอำเภอดอยหล่อ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานประมงอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ พัฒนาการอำเภอ คุณอร่าม หล้าทิพย์ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  นางระพีพรรณ สุขสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางธีรนุช จันทร์กองแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู และนักเรียนกลุ่มยุวเกษตรกร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ให้ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานในการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งการประกวดมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร ที่มีผลงานเด่นให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชน ตลอดจนเป็นการให้ความสำคัญ และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพการเกษตรให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลดีต่อประเทศ และเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในการคัดเลือกผลงานระดับประเทศต่อไป

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่