โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2564

ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2564 เพื่อประกาศเกียรติคุณของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2564