รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม “เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสำหรับครูไทยยุค 4.0”

วันที่  19  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 09.00 น.  นายบวร  เทศารินทร์  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  มอบหมายให้ นายจีระศักดิ์  ภาระเวช รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม “เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสำหรับครูไทยยุค 4.0”  โดยมี ดร.พิกุล มีมานะ  และ ดร.ธีรภัทร์  ถิ่นแสนดี  และคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย  สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้  เพื่อให้ครูได้ทราบและเข้าใจหลักการในการออกข้อสอบและเทคนิคการออกข้อสอบ การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน สามารถนำหลักและวิธีการในการออกข้อสอบมาประกอบในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแดงหนองแซง  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร

ประกายสิทธิ์  เศษสุวรรณ

ผอ.รร.บ้านแดงหนองแซง      :  ภาพ

วราภรณ์  สิงห์คิบุตร            :   ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)