ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2564  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ล’งพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ  ซึ่งจัดกระบวนกรเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียน “ทุกคน” ได้เรียนรู้อย่างหลากหลายอย่างมีความสุข โดยใช้นวัตกรรม “สอน สร้าง สุข” ภายใต้ 5 กลยุทธ์ในการขับเคลื่อ่น