สพป.พิษณุโลก เขต 2 ลงนาม MOU พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามนโยบายและจุดเน้นทักษะวิชาการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 – 2566

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ดร.วสันต์ ปานทอง รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังทอง อำเภอเนินมะปราง อำเภอบางกระทุ่ม ร่วมลงนาม MOU พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามนโยบายและจุดเน้นทักษะวิชาการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 – 2566 ใน 5 ประเด็น ดังนี้
1. พัฒนานักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ให้อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง 100%
2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการสอบ RT NT O-NET ให้สูงกว่าปีที่ผ่านมา อย่างน้อยร้อยละ 3
3. พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป
4. พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ทุกระดับชั้น ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป
5. พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี 5 ประการ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความพอเพียง และความมีจิตสาธารณะ ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2