สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาสระใคร ระยะที่ 3

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 และนางกฤตชญา  เที่ยงรัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาสระใคร ดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยใช้รูปแบบ 5A&P Model ขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนการ PDCA สู่คุณภาพ 5Q ด้วยกระบวนการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาสระใคร ระยะที่ 3 ณ โรงเรียนหนองบัววิทยาและโรงเรียนบ้านนากอ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย