สพป.ลำพูน เขต 2 ซักซ้อมแนวทางการรายงานการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางการรายงานการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ เพื่อชี้แจงการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการปกครองดูแล บำรุงรักษา และใช้ที่ราชพัสดุเสนอต่อกรมธนารักษ์ ตามระเบียบที่กำหนด ณ ห้องประชุม 1 พร้อมกันนี้ให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดส่งรายงานฯมายังสพป.ลำพูน เขต 2 ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564